Monday, 23 April 2012

DEFINASI PROFESIONALISME GURU
Istilah profesionalisme guru tentu bukan sesuatu yang asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional berasal dari kata profesi yang bererti jabatan. Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif, baik secara konseptual maupun aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan efektif  dalam melaksanakan tugas jabatan guru sehingga mencapai sasarannya.
Bila ditinjau secara lebih dalam, terdapat beberapa karakteristik profesionalisme guru. Rebore (1991) mengemukakan enam karakteristik profesionalisme guru, iaitu:
 (1) pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas
 (2) kemampuan melakukan kerja sama secara efektif dengan pelajar, guru, ibu bapa pelajar dan  masyarakat
(3) kemampuan mengembangkan visi dan pembangunan  jabatan secara terus menerus
(4) mengutamakan perkhidmatan dalam tugas
(5) mengarahkan, menekan dan meningkatkan pola perilaku pelajar, serta (6) melaksanakan kod  etika jabatan.
Sementara itu, Glickman (1981) memberikan ciri ciri profesionalisme guru dari dua sisi, iaitu kemampuan berfikir abstrak (abstraction) dan komitmen (commitment). Guru yang profesional memiliki tingkat berfikir abstrak yang tinggi, iaitu mampu merumuskan konsep, mengenal pasti, dan memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam tugas, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Komitmen adalah keinginan kuat untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan rasa penuh tanggung jawab.
Lebih lanjut, Welker (1992) mengemukakan bahawa profesionalisme guru dapat dicapai bila guru ahli (expert) dalam melaksanakan tugas, dan mementingkan kemajuan diri (growth). Glatthorm (1990) mengemukakan bahawa dalam melihat profesionalisme guru, disamping kemampuan dalam melaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek komitmen dan tanggung jawab (responsibility), serta kekuasaan (autonomy)..
Membicarakan tentang profesionalisme guru, tentu tidak boleh  dilepaskan dari kegiatan pengembangan tugas guru itu sendiri. Secara garis besarnya, kegiatan pengembangan profesi guru dapat dibagi ke dalam tiga bahagian iaitu:
 (1) pengembangan intensif (intensive development)
 (2) pengembangan kooperatif (cooperative development)
 (3) pengembangan mandiri (self directed development) (Glatthorm, 1991).
Pengembangan intensif (intensive development) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan keperluan guru. Model ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pertemuan balikan atau refleksi. Teknik pengembangan yang digunakan antara lain melalui pelatihan, penataran, kursus, karya, dan sejenisnya.
Pengembangan kooperatif (cooperative development) adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman sejawat dalam suatu kumpulan (team work) yang bekerja sama secara sistematik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian maklumat, saranan, nasihat, atau bantuan teman sejawat. Teknik pengembangan yang digunakan boleh melalui pertemuan seperti mesyuarat , permainan dan ketika pelbagai aktiviti diadakan. Teknik ini disebut juga dengan istilah peer supervision atau collaborative supervision.
Pengembangan mandiri (self directed development) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan boleh  melalui evaluasi diri (self evaluation) atau penelitian tindakan (action research).

No comments:

Post a Comment