Monday, 23 April 2012

Pelan Strategik Pengajaran Di Sekolah

Objektif:-

Menambah Baik Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran

1.Memastikan kurikulum yang berkualiti, relevan dan dinamik mengikut perkembangan semasa, dan

2.Memastikan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh secara berkesan untuk melahirkan murid yang  berketerampilan.

Pelan Tindakan Menjelang 2020

Menambah baik kurikulum

Memantapkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran

Memantapkan kaedah pengajaran yang berinovatif, sentiasa relevan, dinamik dan terkini bagi menyediakan pelajar yang berketerampilan dan memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

Faktor Kritikal Kejayaan Teras

Salah satu faktor adalah;

Keupayaan Sekolah menerapkan amalan pengajaran dan pembelajaran terbaik dan berkesan akan dapat meyakinkan pihak berkepentingan tentang kualiti pembelajaran.

JADI…

Amalan pengajaran dan pembelajaran bertunjangkan semangat melahirkan pelajar yang serba boleh, matang, kreatif dan inovatif serta mampu bersaing di arena antarabangsa merupakan dasar falsafah dan visi pendidikan negara.

Pengalaman pembelajaran yang seronok dan menarik perlu dibangunkan bagi membolehkan mereka melalui proses pemerolehan ilmu dari pelbagai dimensi dan versi.

Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL) digalakkan penggunaannya di peringkat sekolah rendah.

SCL difahami sebagai satu strategi pengajaran yang mana pelajar menjadi pemain utama dalam sesi pengajaran-pembelajaran.

Kaedah ini mendorong pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.


Prinsip utama pembelajaran berpusatkan pelajar (ONeill, Moore dan McMullin , 2005)

Pelajar mempunyai tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka.

Penglibatan pelajar adalah wajib bagi mewujudkan pembelajaran

Hubungan antara pelajar adalah sama rata, saling menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan

Pengajar bertindak fasilitator dan sumber ilmu

Pengalaman pelajar bertemu dan bersatu ke arah matlamat pendidikan yang dihajati (domain afektif dan kognitif bergerak bersama)

Hasil daripada pengalaman pembelajaran yang dialami, pelajar melihat diri mereka berubah, berbeza daripada sebelumnya

KEPASTIAN

No comments:

Post a Comment