Monday, 23 April 2012

PERUBAHAN BERMULA DARIPADA KONSEPSI
Berdasarkan pengamatan Pratt (1997) terhadap 15 kajian yang berkaitan konsepsi pengajaran, didapati bahawa kepercayaan pensyarah atau konsepsi pensyarah terhadap pengajaran memainkan peranan utama dalam menjadikan sesuatu pengajaran itu bermutu dan berkesan.

The impact of a teacher’s attitude toward teaching, toward students, and toward learning is profoundly significant than any degree learned or subject mastered. (Witham, 1993, hlm.1)

Changing lecturer’s understanding of teaching is a necessary condition for improving teaching in higher education. (Ramsden, 1993, hlm. 117)
Pada pandangan saya…cara memandang pengajaran ataupun cara berfikir tentang pengajaran itu menyebabkan perbezaan yang mungkin amat penting tentang apa erti, apa jadinya dan apa pengaruhnya, baik bagi guru mahupun murid.

Pullias dan Young (terjemahan, 1982, hlm. 19)

Kebanyakan guru pelatih yang mengkonsepsikan pengajaran sebagai menyampaikan maklumat melaporkan mengalami pengalaman yang pahit dan mengecewakan semasa melalui program latihan mengajar di sekolah.
Subjek yang mengkonsepsikan pengajaran sebagai sebagai membina diri menjadi manusia yang lebih baik melihat pengalaman mengajar ini sebagai satu pengalaman yang manis dan mencabar.

(Wan Zah, 2000)

Bagi golongan ini, pengalaman bergelut dengan masalah dan mengatasinya telah menimbulkan perasaan puas serta satu kesedaran yang amat berguna kepada subjek bahawa tidak ada yang dapat merubah pengajaran guru kecuali guru itu sendiri.

Guru harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Apakah Itu Konsepsi?

Conceptions are specific meanings attached to phenomena which then mediate our response to situations involving those phenomena. We form conceptions of virtually every aspect of perceived world, and in doing so, use those abstract representations to delimit something from, and relate it to, other aspects of our world. In effect, we view the world through the lenses of our conceptions, interpreting and acting in accordance with our understanding of the world.

 (Pratt , 1992, hlm. 204
2 Kategori Konsepsi Pengajaran yang Utama (Kember, 1997)

Berpusatkan pengajar/ berorientasikan kandungan
Menyampaikan maklumat (imparting information)

Menyampaikan pengetahuan yang telah distruktur (transmitting structured knowledge)

Berpusatkan pelajar/ berorientasikan pelajar

Membimbing ke arah kefahaman (facilitating understanding)

Perubahan konseptual / pembangunan intelektual dalam diri pelajar

Kategori kelima menghubungkan antara dua kategori yang utama ini digelarkan sebagai interaksi antara pengajar-pelajar

Kategori 1 (Berpusatkan Pengajar)

Berfokus ke arah mengkonsepsikan pengajaran sebagai;

menjadi tugas pengajar mengetahui subjek pengajaran (pelajaran) dan kemudian dapat disampaikannya dengan tepat dan jelas kepada pelajar.

Andainya hasil pembelajaran tidak memuaskan, maka puncanya adalah pelajar
Pelajar akan dipersalahkan, mungkin kerana kurang bermotivasi atau kurang kemampuan. (Watkins, 1998)

Kategori 2 (Berpusatkan Pelajar)

Menitikberatkan aktiviti pembinaan kefahaman yang aktif dan kemungkinan perubahan konseptual di pihak pelajar.

Peranan pengajar pula adalah sebagai fasilitator yang akan mendorong pelajar ke arah pembinaan kefahaman tersebut.

Dilihat berupaya menghasilkan pembelajaran berkualiti.

(Watkin, 1998)

Perkaitan antara Konsepsi dan Amalan

Pensyarah yang mengkonsepsikan pengajaran sebagai penyampaian maklumat lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan pengajar.

Sebaliknya, pensyarah yang menanggapi pengajaran sebagai membantu pelajar membina kefahaman sendiri lebih cenderung menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar

(Ho, Watkins dan Kelly, 2001)

Persoalan……
Ketika universiti / maktab perguruan  mempergiatkan pengajaran berpusatkan pelajar, adakah pensyarah mahupun guru di sekolah mempunyai konsepsi pengajaran sejajar dan sesuai dengan tuntutan ini?

DAPATAN: Konsepsi pengajaran

1.Tiga konsepsi pengajaran dikenal pasti

Pengajaran berpusat pelajar (SCL)

Pengajaran berpusatkan pengajar (TCL)

Bebas

Tujuan pengajaran didapati hampir sama - membawa kesan positif kepada pelajar

Kecenderungan responden ke arah konsepsi pengajaran berpusatkan pengajar

Berpusatkan Pengajar

Pengajaran bermakna menyampaikan pengetahuan kepada orang lain agar ilmu tersebut dapat mengubah individu tersebut ke arah yang lebih baik.

(Core meaning of teaching is to transmit the knowledge that we have to students and students able to benefit from my teaching).
Menyampaikan ilmu pengetahuan secara menarik dan berkesan agar pelajar dapat menggunakan ilmu pengetahuan tersebut dalam memperbaiki diri dan menjalani kehidupan selepas alam persekolahan.

Pengajaran adalah proses pemberitahuan bahan pengajaran kepada pelajar yang mana pelajar dapat menggunakannya dalam kehidupannya terutama dalam kerjaya.
Berpusatkan Pengajar

Responden yang berkonsepsikan pengajaran secara ini sangat menekankan aspek pelajar menerima pengetahuan yang disampaikan.
Erti pengajaran ialah memastikan pelajar menerima ilmu, skills yang disampaikannya.

Memastikan pelajar mendapat ilmu bermanfaat.
Dalam konteks menyampaikan maklumat dan pengetahuan ini, responden berpendapat pendidik perlu membuat persediaan dan perancangan rapi serta menggunakan kaedah yang sesuai dan berkesan termasuklah kaedah SCL.

(Effective teaching involves various/different preparations/approach and it is a long term process that must be improved from time to time).

Konsep pengajaran meliputi strategi kuliah interaktif dan saya perlu merancang teknik yang sesuai dan terbaik untuk mendapat hasil pembelajaran maksimum.

Pelbagai pendekatan pengajaran yang boleh diambil berdasarkan kepada SCL - kajian kes, modular, PBL, PoPBL dan sebagainya.

Pengajaran bukan lagi dilihat sebagai proses menyampaikan maklumat tetapi membantu pembelajaran pelajar hingga berlaku perubahan dalam

(For me teaching means a process that facilitates learning in students with the ultimate goal that there is a change in them that will eventually contribute to the improvement of their lives holistically).

Pengkongsian antara pengajar dan pelajar

Penekanan terhadap membimbing pelajar ke arah kefahaman

Pengajaran adalah proses perkongsian ilmu yang berterusan dan mempunyai strategi tersusun bagi pembentukan individu dan masyarakat berkualiti

(Teaching is sharing, students will get something, will change to a positive side. Teaching will be fun if we plan to include many activities, like SCL).

Pengajaran adalah satu perkongsian ilmu dan juga penambahan ilmu sedia ada. Pengajaran melahirkan insan yang cemerlang bukan sahaja dari sudut ilmu pengetahuan tetapi juga pembangunan modal insan.
(Teaching is not only sharing an experience but it also need properly planned and what is the output we expected to get at the end of teaching).

(Teaching goes beyond the four walls of the classroom. Teachers have to engage students in understanding knowledge from inside and outside the classroom).

Pengajaran dilihat bukan sahaja membawa kesan kepada pelajar tetapi juga kepada pengajar.

Pengajaran adalah amat penting untuk pembangunan sahsiah diri dan minda para pelajar juga pengajar.

DAPATAN: Bebas

Hanya menyatakan tujuan pengajaran tetapi tidak langsung menunjukkan apakah orientasi yang diambil

(To make student clear)
Pengajaran adalah mendidik

Pengajaran adalah mendidik seseorang yang memerlukan masa
(To make changes from not knowing to know about something)

Perbincangan

Jawapan responden, sama ada mereka sedar atau tidak adalah cerminan apa yang telah menyerap dalam hati mereka tentang maksud pengajaran itu sendiri.

Fenomena penyerapan dan penghayatan sesuatu isu tidak boleh dibina dalam masa yang singkat.
Ia selalunya merupakan ideologi atau fahaman yang memang termaktub sebagai satu pegangan individu yang terbentuk melalui pengaruh pengalaman dan persekitaran dulu dan sekarang.

Beberapa isu konsepsi telah ditemui.

1.Responden kajian berpegang kepada 3 konsepsi/ ideologi;

Pengajaran berpusat pelajar (SCL)

Pengajaran berpusatkan pengajar (TCL)
Pengajaran bertujuan memberi kesan positif kepada pelajar.

Tidak memberi gambaran kecenderungan konsepsi ke arah pembelajaran berpusatkan pelajar mahupun pengajar.
Konsepsi ini umumnya dipersetujui oleh kedua-dua penganut iaitu pengajaran berpusatkan pelajar dan pengajaran berpusatkan pengajar.

Perbincangan

2.Ideologi TCL:

Pengajaran sebagai suatu proses penyampaian maklumat atau pengetahuan kepada pelajar.

Menekankan aspek pelajar sebagai penerima pengetahuan yang disampaikan
Menekankan aspek penyediaan dan perancangan pengajaran yang rapi

Menggunakan kaedah yang sesuai dan berkesan termasuklah kaedah SCL iaitu kajian kes, modular, PBL, PoPBL dan sebagainya.
Menimbulkan tanda tanya tentang kefahaman dan kesedaran responden terhadap SCL.

Mungkin disebabkan komponen TCL masih banyak berbanding SCL dalam pengajaran hingga kaedah SCL dianggap sesuai dalam pengajaran yang berorientasikan penyampaian.
Pengajaran bukan lagi sebagai proses menyampaikan maklumat.

Penghayatan „roh SCL daripada unggkapan seperti;
kaedah membantu pembelajaran pelajar hingga berlaku perubahan dalam diri mereka

pengkongsian antara pengajar dan pelajar ,penekanan membimbing pelajar ke arah kefahaman, serta
pengajaran bukan sahaja membawa kesan kepada pelajar tetapi juga kepada pengajar.

Perbincangan

Kemunculan konsepsi pengajaran yang sedemikian menunjukkan bahawa angin perubahan yang dibawa telah mula mendapat tempat dihati pensyarah UPM.(Kajian asal)

Ini adalah satu petanda baik yang akan memberi impak yang besar kepada pelajar, kerana konsepsi pengajaran ini akan menpengaruhi amalan pengajaran sipengajar berkenaan.
Dapatan ini juga akan dapat membantu pihak universiti merancang dan memperbaiki konsepsi yang sedia ada dan masih menular dalam kalangan pendidik kita.

Kesimpulan
Pendidik dalam kajian ini belum lagi menghayati konsep SCL sepenuhnya

Makna SCL juga didapati masih kabur
Lebih banyak latihan perlu dijalankan bagi memastikan mereka berada di landasan yang betul

Memang sukar untuk berubah.

“Habits are difficult but meant to be broken”. Strategi inovatif perlu dibangunkan supaya pendidik sedar akan konsepsi yang salah dan membetulkannya.

No comments:

Post a Comment